Tuyển dụng
Thông báo Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

XEM THÊM
Công bố thông tin

Công bố thông tin

Về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường
XEM THÊM
Thông báo thay đổi tên Công ty

Thông báo thay đổi tên Công ty

XEM THÊM
Đại hội cổ đông thường niên 2018

Đại hội cổ đông thường niên 2018

Sáng ngày 24/04/2018, Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
XEM THÊM
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

XEM THÊM
Công bố thông tin

Công bố thông tin

XEM THÊM
Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV: Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV: Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

XEM THÊM
Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

XEM THÊM
Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016

XEM THÊM
Thông báo thay đổi nhân sự trong Ban lãnh đạo điều hành Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV

Thông báo thay đổi nhân sự trong Ban lãnh đạo điều hành Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV

XEM THÊM
Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV

Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV

XEM THÊM
Quyết định 861 về việc chấp nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty

Quyết định 861 về việc chấp nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty

XEM THÊM
Thông báo giao dịch đầu tiên có phiếu đăng ký giao dịch của công ty

Thông báo giao dịch đầu tiên có phiếu đăng ký giao dịch của công ty

XEM THÊM
Thông báo thay đổi nhân sự trong Ban lãnh đạo điều hành Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV

Thông báo thay đổi nhân sự trong Ban lãnh đạo điều hành Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV

XEM THÊM
Thông báo Miễn nhiệm Phó giám đốc Dương Văn Toàn

Thông báo Miễn nhiệm Phó giám đốc Dương Văn Toàn

XEM THÊM
Thông báo Thanh lý thiết bị đã qua sử dụng

Thông báo Thanh lý thiết bị đã qua sử dụng

XEM THÊM
Thông báo về việc trở thành Công ty đại chúng

Thông báo về việc trở thành Công ty đại chúng

XEM THÊM
ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Tham dự Đại hội, có số cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 99,24% cổ phần tham dự
XEM THÊM
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

XEM THÊM
Thông báo tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

XEM THÊM