Tin tức

Thông báo thay đổi nhân sự tạị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường thông báo đến toàn thể cổ đông và các đơn vị đối tác về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Lê Văn Thiện, kể từ ngày 01/03/2020.

2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Lê Văn Thiện, kể từ ngày 01/03/2020.

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Phạm Tuấn Ngọc, đại diện Quản lý vốn của TKV nhiệm kỳ 2015 - 2020.

4. Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Tuấn Ngọc Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trân trọng./.