Tin tức

Đại hội cổ đông thường niên 2018

Sáng ngày 24/04/2018, Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Tham dự ĐHĐCĐ có các cổ đông đại diện cho 4.967.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,35% trên tổng số vốn điều lệ.

 

Đại hội đã nghe các Báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cùng các Tờ trình liên quan đến việc chi trả thù lao HĐQT, BKS; Lựa chọn Công ty kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017; sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội cũng đã dành nhiều thời gian để thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn của các cổ đông, nội dung chất vấn tập trung vào những tồn tại của Công ty trong năm 2017 cũng như các định hướng chiến lược kinh doanh trong thời gian tới.

Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, ĐHĐCĐ CMVietnam năm 2018 đã kết thúc và thành công tốt đẹp khi các báo cáo và tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối.

Chi tiết Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Nghị quyết 

Biên bản 

 

Giám đốc Trần Văn Trung trình bày nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018

 

KSV Hoàng Văn Kiệm trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát

 

Chủ tịch HĐQT Lê Việt Quang

 

Trưởng ban Thư ký Lê Thị Hiền