Tin tức

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

         Ngày 26/04/2019 tại trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (Đ/c: Lô 60A, khu 3ha, p. Phúc Diễn, q. Bắc Từ Liêm, tp. Hà Nội) đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.

       Tham dự ĐHĐCĐ có các cổ đông đại diện cho 4.945.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,91% trên tổng số vốn điều lệ.

        Đại hội đã được nghe và xem các Báo cáo:

        - Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 do ông Trần Văn Trung - Giám đốc Công ty trình bày.

       - Báo cáo tài chính năm 2018 do ông Trịnh Quốc Sơn - Kế toán trường Công ty trình bày.

       - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD trong năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 do ông Lê Văn Thiện - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày.

       - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS Công ty, hoạt động của HĐQT, Giám đốc điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty; Tính đầy đủ hợp lý, hợp pháp, trung thực của Báo cáo tài chính năm 2018 do bà Đinh Thị Thủy - Trưởng ban kiểm soát trình bày.

       Đại hội đồng cổ đông còn được nghe các Tờ trình:

     - Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKD năm 2018 và phương án chi trả thù lao năm 2019.

     - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

     - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018.

     - Tờ trình phê chuẩn, miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự của Ban kiểm soát.

     - Tờ trình phê chuẩn, miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự của HĐQT.

       Đại hội cũng đã dành nhiều thời gian để thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn của các cổ đông, nội dung chất vấn tập trung vào những tồn tại của Công ty trong năm 2018 cũng như các định hướng chiến lược kinh doanh trong thời gian tới.

       Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường năm 2019 đã kết thúc và thành công tốt đẹp khi các báo cáo và tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối.

         Nội dung biên bản

         Nội dung Nghị quyết