Tin tức

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV kính gửi đến toàn thể cổ đông trong Công ty thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

  1. Thời gian: 08h00 ngày 24-04-2018
  2. Địa điểm: Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đăk R lấp, tỉnh Đăk Nông
  3. Thư mời: Tải tại đây 

Trường hợp các cổ đông vì lí do công việc không thể tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thì có thể ủy quyền cho cá nhân tham dự Đại hội, Mẫu giấy ủy quyền

Một số nội dung được đưa ra tại Đại hội:

Thông qua chương trình, quy chế Đại hội 

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo HĐQT Công ty tại Đại hội thường niên năm 2018

Báo cáo công tác kiểm soát tại Công ty trong năm 2017

- Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao năm 2018;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017;

- Tờ trình phê duyệt báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT năm 2017 và kế hoạch SXKD 2018;

- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;

- Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty;