Tin tức

Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV: Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Sáng ngày 30/05/2017, Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. Tham dự ĐHĐCĐ có các cổ đông đại diện cho 4.985.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,71% trên tổng số vốn điều lệ.

 

Đại hội đã nghe các Báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cùng các Tờ trình liên quan đến việc chi trả thù lao HĐQT, BKS; lựa chọn Công ty kiểm toán; thay đổi nhân sự Ban kiểm soát; phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016; tăng vốn chủ sở hữu thêm 50 tỷ và phương án tăng vốn; sửa đổi tên Công ty và Điều lệ Công ty;

 

Chi tiết Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Nghị quyết 

Biên bản 

 

Một số hình ảnh tại hội nghị: