Tin tức

Thông báo về việc trở thành Công ty đại chúng

CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG - TKV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Đắk Nông, ngày 29 tháng 4 năm 2016

 

 

 

 

Về việc trở thành Công ty đại chúng


Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV xin trân trọng thông báo:

Vào ngày 27/04/2016 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV. Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV xin công bố về việc trở thành công ty đại chúng như sau:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV.

2. Tên viết tắt: XLMT.

3. Trụ sở chính: Thôn 11, Xã Nhân Cơ, huyện ĐăkR’lấp, tỉnh Đắk Nông.

4. Điện thoại: 0501 3649366 Fax: 0501 3649355

5. Website: http://www.moitruongnhanco.vn

6. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số số 6400308865, đăng ký lần đầu ngày 02/10/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 02/12/2015.

7. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; Xây dựng các công trình mỏ, công nghiệp, thủy lợi, kết cấu tầng, đường dây và trạm điện; Chuẩn bị mặt bằng; Trồng rừng và chăm sóc rừng…

8. Vốn Điều lệ: 50.000.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).


Đã trở thành công ty đại chúng kể từ ngày 27/04/2016.

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Phi

 

 

 

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Sửa đổi lần thứ nhất) 

 

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 (Từ 01/01/2014 - 30/9/2014) 

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 (Từ 01/10/2014 - 31/12/2014)

 

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 (Từ 01/01/2015 - 01/12/2015)