Tin tức

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường xin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung như sau:

Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

Mã chứng khoán: VCE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2023

Thông báo!