Tin tức

Thông báo thay đổi nhân sự trong Ban lãnh đạo điều hành Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV bổ nhiệm 02 Phó giám đốc bao gồm:

Phó giám đốc Trần Văn Trung

Phó giám đốc Nguyễn Văn Khanh