Tin tức

Thông báo thay đổi nhân sự tại Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường thông báo đến toàn thể cổ đông và các đơn vị đối tác về việc thay đổi thành viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Trần Minh Đức, kể từ ngày 27/04/2023.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS đối với ông Nguyễn Bá Trọng  nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 27/04/2023 .

Trân trọng./.

Nghị quyết