Tin tức

Thông báo thay đổi nhân sự tạị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường thông báo đến toàn thể cổ đông và các đơn vị đối tác về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Lê Mạnh Cường, kể từ ngày 14/07/2021.

2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lương Xuân Quang, đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 14/07/2021 .

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo!