Tin tức

Thông báo thay đổi nhân sự tại Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường thông báo đến toàn thể cổ đông và các đơn vị đối tác về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Đoàn Xuân Hiệu, kể từ ngày 13/10/2021.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Ngô Khánh Toàn, đại diện của TKV tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 13/10/2021 .

Trân trọng./.

Nghị quyết