Tin tức

Thông báo Miễn nhiệm Phó giám đốc Dương Văn Toàn

  Xét đơn xin thôi việc của ông Dương Văn Toàn - Phó giám đốc Công ty.

      Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV được thông qua ngày 27-11-2015 và sửa đổi, bổ sung ngày 26-4-2016.

      Được sự đồng ý của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, Công ty xin thông báo đến toàn thể cổ đông, các đối tác và cán bộ công nhân viên trong công ty được biết và phối hợp thực hiện.

       Thời gian: Kể từ ngày  11-11-2016