Tin tức

Thông báo Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Ngày đăng thông báo 16/03/2021)

Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường kính gửi Thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

Mã chứng khoán: VCE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2021

Thông báo