Tin tức

ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

 

 

 

 

Tham dự Đại hội, có số cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 99,24% cổ phần tham dự.

   Tại ĐHĐCĐ, các cổ đông đã được nghe và thảo luận các báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT, Ban kiểm soát. Đại hội cũng đã thảo luận các Tờ trình của HĐQT về mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; việc chào mua tiếp cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam…

   Tại các phần biểu quyết, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua tất cả các Báo cáo/ Tờ trình trình Đại hội với tỷ lệ gần như tuyệt đối. 

   Về việc Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam chào mua số cổ phần của các cổ đông (các cổ đông này sở hữu cổ phần từ đợt đấu giá công khai qua Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh) với số lượng 1.773.900 cổ phần cũng được các cổ đông thông qua.

   Ngoài ra tại Đại hội còn thông qua đề xuất của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty.

   Đại hội cũng ủy quyền cho HĐQT được chủ động trong phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần để phù hợp với tình hình thức tế, đảm bảo sử dụng có hiệu quả nhất số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần, cũng như đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

   Một số hình ảnh tại Đại hội: