Tin tức

Công bố thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4

Ngày 26/06/2024, Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 19/06/2024.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 4:  đính kèm