Tin tức

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 27/4/2023 tại trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam  (Đ/c: Tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.

Tham dự ĐHĐCĐ có các cổ đông đại diện cho 4.934.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ  98,69 % trên tổng số vốn điều lệ.

        Đại hội đã được nghe và xem các Báo cáo:     

  • Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 do Ông Trần Văn Trung Giám đốc công ty trình bày.
  • Báo cáo tài chính năm 2022 do Ông Trịnh Quốc Sơn Kế toán trưởng công ty trình bày.
  • Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023 do Ông Phạm Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày.
  • Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS Công ty; Hoạt động của HĐQT, Giám đốc điều hành trong việc quản lý điều hành công ty; Tính đầy đủ hợp lý, hợp pháp, trung thực của Báo cáo tài chính năm 2022 do Bà  Đinh Thị Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

       Đại hội đồng cổ đông còn được nghe các Tờ trình:   

  • Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
  • Tờ trình Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch quỹ thù lao năm 2023.
  • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023.
  • Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Báo cáo của Ban giám đốc, HĐQT năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
  • Tờ trình phê chuẩn miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát

       Đại hội cũng đã dành nhiều thời gian để thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn của các cổ đông, nội dung chất vấn tập trung vào những tồn tại của Công ty trong năm 2023 cũng như các định hướng chiến lược kinh doanh trong thời gian tới.

       Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường năm 2023 đã kết thúc và thành công tốt đẹp khi các báo cáo và tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối.

       Nghị Quyết và Biên bản Đại hội!