Tuyển dụng

ĐƠN VỊ CÔNG TY

I. Ban Quản lý dự án Đăk Nông:

II. Ban Quản lý dự án Lâm Đồng:

III. Ban Quản lý dự án Lào

IV. Dự án Nâng cấp sửa chữa Hồ Núi 1