Tuyển dụng

CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY
 

TT

Họ và tên

Chức danh

I

Ban chấp hành

 

1

Phạm Duy Hiền

Chủ tịch

 

 

 

 

 

II

Ủy ban kiểm tra

 

1

Phạm Duy Hiền

Chủ nhiệm

III

Ban kế toán

 

1

Trịnh Quốc Sơn

Kế toán Công đoàn

2

Trịnh Thị Lệ Hằng

Thủ quỹ