Tuyển dụng

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

 

Ông: Phạm Tuấn Ngọc

Điện thoại: 

Email: ngocpt4168@gmail.com

 
 

 

Ông: Ngô Khánh Toàn

 

Điện thoại: 

Email: toannk@vinacomin.vn

 
 

 

Ông: Phạm Minh Phúc

 

Điện thoại: 0912.377.841

Email: phucpm@cmvietnam.vn

 

 
 

 

 

Ông: Kim Ngọc Nhân

Điện thoại: 0978.325.592

Email: kimngocnhan@cmvietnam.vn

 

 
 

 

Ông: Trần Văn Trung

Điện thoại: 0919717918

Email: trungtv@cmvietnam.vn

 

 

2. Ban Kiểm soát

 

Ông: Đinh Thị Thủy

Điện thoại: 0912.391.159

Email: thuydt@cmvietnam.vn

 
 

 

Ông: Lương Xuân Quang

 

Điện thoại: 

Email: quanglx@vinacomin.vn

 

 
 

 

Bà: Trần Minh Đức

 

Điện thoại: 

Email: 

 

 

3. Ban lãnh đạo Công ty

 

Ông: Trần Văn Trung

Bí thư chi bộ - Giám đốc
Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường 

Điện thoại: 
Email: trungtv@cmvietnam.vn

 
 

 

 
 

 

Ông: Nguyễn Văn Khanh

 

Phó Giám đốc
Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường 
Điện thoại: 0949971188
Email: vankhanh95x2@gmail.com

 

 
 

 

Ông: Trịnh Quốc Sơn

Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường 
Điện thoại: 0903.652.380
Email: quocson1968@yahoo.com.vn