Tuyển dụng

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

 

Ông: Lê Văn Thiện

Điện thoại: 

Email: levanthienbx@gmail.com

 
 

 

Ông: Nguyễn Phú Dương

 

Điện thoại: 0912.269.099

Email: phuduongtn@yahoo.com

 

 
 

 

Ông: Phạm Minh Phúc

 

Điện thoại: 0912.377.841

Email: phucpm@cmvietnam.vn

 

 
 

 

 

Ông: Kim Ngọc Nhân

Điện thoại: 0978.325.592

Email: kimngocnhan@cmvietnam.vn

 

 
 

 

Ông: Nguyễn Văn Phi

Điện thoại: 0985.391.977

Email: phinguyenvan@gmail.com

 

 

2. Ban Kiểm soát

 

Ông: Hoàng Văn Kiệm

Điện thoại: 0912.391.159

Email: kiemhv@vinacomin.vn

 
 

 

Ông: Lê Minh Cường

 

Điện thoại: 

Email: cuonglm@vinacomin.vn

 

 
 

 

Bà: Đinh Thị Thủy 

 

Điện thoại: 

Email: thuydt@cmvietnam.vn

 

 

3. Ban lãnh đạo Công ty

 

Ông: Trần Văn Trung

Bí thư chi bộ - Giám đốc
Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV

Điện thoại: 
Email: trungtv@cmvietnam.vn

 
 

 

 
 

 

Ông: Nguyễn Văn Khanh

 

Phó Giám đốc
Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV
Điện thoại: 0949971188
Email: vankhanh95x2@gmail.com

 

 
 

 

Ông: Trịnh Quốc Sơn

Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV
Điện thoại: 0903.652.380
Email: quocson1968@yahoo.com.vn