Tuyển dụng

ĐẢNG BỘ

 CHI BỘ CÔNG TY
 

 

   CẤP ỦY CHI BỘ

TT Họ và tên Số điện thoại Chức vụ
1 Trần Văn Trung 0919.717.918 Bí thư
2 Trịnh Quốc Sơn 0903.652.380 Phó bí thư