Tuyển dụng

ĐẢNG BỘ

 CHI BỘ CÔNG TY NĂM 2018
 

 

   CẤP ỦY CHI BỘ

TT Họ và tên Số điện thoại Chức vụ
1 Trần Văn Trung 0919.717.918 Bí thư
2 Phạm Duy Hiền 0916.207.439 Chi ủy viên